English
Skip to main content

כחלק מעיסוקו הנרחב של י. דורון ושות' בתחומי הקבלנות והבנייה וייצוגו חברות קבלניות, חברות ביצוע וחברות יזמיות מהגדולות במשק, מתמחה המשרד בניהול סכסוכים משפטיים מורכבים בנושאים נדל"נים והנדסיים על רקע ביצוע פרויקטים לבנייה.

במסגרת זו, מופיע צוות עורכי הדין של המשרד באופן תדיר בפני כלל הערכאות המשפטיות, לרבות בוררויות בתחום. צוות עורכי הדין של המשרד רכש היכרות וידע מעמיק בתחום הבנייה באופן שמאפשר לו לנהל תיקים מורכבים, גם מול גורמים מקצועיים בתחום. צוות המשרד עובד בשיתוף פעולה ונעזר בגורמים מקצועיים הנדסיים בעלי ניסיון רב.