English
Skip to main content

עם לקוחות המשרד נמנות חברות מובילות בתחום הנדל"ן, המיוצגות על ידיו באופן שוטף ומקיף. המשרד מטפל בפרויקטים מורכבים, לרבות בנייה למגורים, בנייה למסחר, בנייה למלונאות, פרויקטים של התחדשות עירונית - פינוי-בינוי ותמ"א 38, קבוצות רכישה ועוד. טיפולו של המשרד הינו החל מטיפול באספקטים שונים של ההתקשרות בין היזם ו/או הקבלן לבעלי הקרקע, התקשרויות עם מתכננים ויועצים, ניסוח הסכמים מסוגים שונים (הסכמי מכר, הסכמי קומבינציה, הסכמי הזמנת בנייה, הסכמי ביצוע, הסכמים עם מתכננים ויועצים ועוד). כמו כן, ליווי ההליך התכנוני בפני הוועדות והגופים המוסמכים, עובר בייצוג בהסכמי המימון הכרוכים בהקמת הפרויקט מול המוסדות הפיננסיים, בליווי הבניה, בשיווק הפרויקט, בייעוץ השוטף בעניינים שונים המתעוררים אגב הקמת הפרויקט, באיכלוס וכלה ברישום הזכויות של הפרויקט. כחלק מהפתרון המקיף הניתן ללקוחות מחלקת הנדל"ן, מספקים עורכי הדין במשרד גם ייצוג משפטי בתביעות נדל"ניות מכלל הסוגים. 

המשרד מתמחה בקשת רחבה של פרויקטים ועסקאות בתחום הנדל"ן והינו בעל מומחיות בכל תחומי והיבטי הנדל"ן ותכנון ובנייה. ניסיונו כולל, בין היתר, ליווי עסקאות מקרקעין ופרויקטים מורכבים, השבחה ותכנון של נכסי דלא ניידי גדולים, ליווי עסקאות רכישה ומכירה, פיתוח ובנייה, נדל"ן מניב, עסקאות מכר של נכסים מניבים, פרויקטים ומיזמים מורכבים ורכישת והשבחת קרקעות למגורים. כמו כן לאורך השנים ליווה צוות המשרד עסקאות מקרקעין ופרויקטים נדל"נים מעבר לים, בין היתר, בהונגריה, אנגליה, קנדה, רומניה, קוסטה ריקה וארה"ב.

עם לקוחות המשרד נמנות חברות נדל"ן מהגדולות בארץ, חברות ביצוע וחברות יזמיות וכן בעלי קרקע חברות פרטיות ואנשי עסקים, מישראל ומחו"ל, אשר חלקם מיוצגים ומלווים על ידי המשרד בליווי שוטף.